REGULAMIN

Regulamin korzystania z kont e-mail, list dyskusyjnych i stron WWW
 1. Z możliwości nieodpłatnego korzystania z kont pocztowych i stron WWW w ramach serwera MOST mogą korzystać pozarządowe organizacje ekologiczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność proekologiczną.
  Przez organizacje pozarządowe rozumie się stowarzyszenia rejestrowe, fundacje i związki stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, oraz stowarzyszenia zwykłe, komitety i ruchy nieformalne nie posiadające osobowości prawnej, nie nastawione na zysk, działające dla dobra publicznego, których deklarowane cele i metody działania nie są sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju, tolerancji i praw człowieka.
 2. MOST nie prowadzi darmowych usług dla partii politycznych i organizacji o charakterze politycznym, religijnym lub komercyjnym.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego odbierania przychodzących na jego adres (adresy) listów elektronicznych. W przypadku nieodbierania poczty e-mail na darmowym koncie przez miesiąc zastrzegamy prawo do bezpowrotnego skasowania adresu.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie bezpłatnych kont pocztowych i stron WWW do celów komercyjnych oraz do celów niezgodnych z prawem. W szczególności zakazane jest rozsyłanie wiadomości do dużej liczby przypadkowych osób, tzw. "spam".

 5. Zakazane jest wykorzystywanie udostępnionego przez MOST katalogu FTP do przechowywania plików niewidocznych z poziomu WWW. W szczególności zakazane jest magazynowanie plików typu EXE, MP3, ZIP, RAR itp. Zakazane jest również hotlinkowanie.
 6. W przypadku użytkownika korzystajacego z darmowych uslug MOST zastrzega sobie:
  - prawo by umieścić jego dane teleadresowe w publicznie dostępnym spisie użytkownikow MOSTu.
  - prawo by umieścić jego dane teleadresowe na tymczasowej stronie umieszczonej na przydzielonym mu adresie WWW. Użytkownik winien zastąpić tę stronę swoją własną stroną najpózniej w ciągu miesiąca od przekazania hasła dostępowego. W przeciwnym przypadku, rozumiemy, że użytkownik jednak nie jest zainteresowany posiadaniem u nas strony i kasujemy niewykorzystywany adres.
  - prawo automatycznego zapisania na listy informacyjne "eko-news" i "Zieloni" adresu e-mail otrzymanego od MOSTu, jak i adresu "pozaMOSTowego", użytkownika który otrzymał od MOSTu adres WWW lub listę dyskusyjną. Z list tych użytkownik może się samodzielnie wypisać bez konsekwencji.
 7. MOST nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z przyczyn technicznych ograniczenia dostępu do serwera lub utratę nieodebranych z serwera wiadomości e-mail oraz umieszczonych na serwerze stron WWW użytkowników. Zapewnienie sobie kopii stron WWW jest obowiązkiem spoczywającym na użytkowniku poczty elektronicznej.
 8. MOST nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działania wirusów i robaków e-mailowych rozprzestrzeniających się poprzez sieć. Profilaktyka antywirusowa (w szczególności nie otwieranie podejrzanych załączników) jest obowiązkiem spoczywającym na użytkowniku poczty elektronicznej.
 9. Zapewnienie dostępu do serwerów SMTP i NNTP (news) jest obowiązkiem dostawcy usług internetowych (providera) - firmy telekomunikacyjnej, telewizji kablowej, uczelni. MOST nie świadczy takich usług dla swoich uzytkowników.
 10. MOST zastrzega sobie prawo natychmiastowego usunięcia stron lub kont e-mail użytkownika naruszającego niniejszy regulamin, obowiązujące prawo lub w rażący sposób naruszającego normy społeczne. Za skutki pozwania MOSTu przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi właściciel danej strony. Dotyczy to również użytkowników i właścicieli list dyskusyjnych oraz chatów.
 11. MOST ma prawo umieszczac bezpłatne strony i konta na dowolnym ze swoich serwerów fizycznych, w szczególności ma prawo przeniesienia stron generujšcych zbyt duży ruch na serwer z ograniczona przepustowościa łacza
 12. Troska o zapewnienie porządku na liście dyskusyjnej jest obowiązkiem jej ownera. W razie konfliktu pomiędzy uczestnikami listy a ownerem, w przypadku bezczynności ownera wobec łamania przez uczestnika listy prawa i netykiety decyzje podejmuje administrator MOSTu po otrzymaniu od zainteresowanych osób udokumentowanych przykładow łamania prawa i netykiety na liście.
 13. MOST zastrzega sobie prawo obciążenia użytkownika kosztami usunięcia awarii spowodowanych niezgodnym z niniejszym regulaminem działaniem użytkownika lub zaniechaniem ciążących na użytkowniku obowiązków, w szczególności nieodbieraniem poczty i zgubieniem hasła (dotyczy to także użytkowników korzystających z usług darmowych).
 14. Użytkownik korzystający z usług darmowych zobowiązuje się do umieszczenia na głównej stronie swojego serwisu WWW specjalnego bannera MOSTu
 15. W zamian za darmowe usługi oczekujemy też reklamowania naszego serwera, a więc użytkownik w swych publikacjach, korespondencji itd. powinien podawać adresy poczty elektronicznej i strony WWW udostępnionych mu przez MOST. Oznacza to zakaz upowszechniania adresów w postaci tzw. "aliasów" i przekierowań np. w domenie prv.pl, w.pl, z.pl itp. pod rygorem zawieszenia darmowej usługi.
 16. Udzielając darmowych usług rozumiemy, że użytkownika nie stać w danym momencie na konto płatne. Po stwierdzeniu, że użytkownik korzysta równolegle z płatnych usług innego providera jego konta na MOŚCie zostaną zawieszone.
 17. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu zyskują moc obowiązującą w chwili ich opublikowania w postaci elektronicznej na serwerze MOSTu.